Eisen nascholing LVV

Her-certificering via nascholing en intervisie 2018

Bent u geregistreerd als gecertificeerd vertrouwenspersoon, dan blijft uw registratie bij de LVV alleen van kracht als u onderhoud pleegt op uw vakmanschap via geaccrediteerde nascholing en intervisie.

Bekijk onze accreditaties

Vertrouwenspersonen kunnen bij ons terecht voor geaccrediteerde nascholingen en wij begeleiden desgewenst intervisie en reiken tevens andere mogelijkheden aan voor het vormgeven aan intervisie. Her-certificering wordt verzorgd door het CRP. Hieronder vindt u de verschillende versies van de (her-)certificatieregelingen, kies de juiste versie.

Het vereiste aantal uren per jaar staat in de certificatieregeling, evenals de toegestane spreiding. Je kunt ze vinden via deze link.

Er wordt uitgegaan van gemiddeld 14 uur per jaar, als volgt verdeeld:


Het CRP geeft hierbij aan:

Voor certificatieregeling 1.11 geldt een periode van vier jaar:

24. Minimum aantal uren voor PE
Voor de her-certificatie dient (in een periode van vier jaar) minimaal 72 uur PE aangetoond te worden. De uren moeten in redelijke mate evenredig over de jaren verdeeld te worden.

25. Verdeling van PE over aandachtsgebieden
Uw permanente educatie dient altijd de volgende activiteiten te betreffen:
a) Cursussen (door LVV geaccrediteerd); minimaal 32 uur per hercertificeringsperiode, maximaal 16 uur per jaar.
b) Intervisie (vooraf bij LVV aangemeld); minimaal 32 uur per hercertificeringsperiode, maximaal 16 uur per jaar.
c) Extra activiteiten; minimaal 8 uur per hercertificeringsperiode, maximaal 4 uur per jaar.
LVV vertrouwenspersoon versie 1.11

26. Wijze van aantonen
a) Een door het opleidingsinstituut verstrekt certificaat.
b) Een door de organisator afgegeven kopie presentielijst (gebruik CRP formaat verplicht)
c) Een door de organisator van de extra activiteit afgegeven verklaring (gebruik van CRP formaat verplicht)

Let op:

Certificatieregeling 1.11 is de standaardregeling, iedereen die gehercertificeerd wordt valt onder deze regeling. Personen die voor het eerst certificeren vallen altijd onder 1.11.

In de regeling is een maximum van 16 uur per jaar opgenomen m.b.t. het volgen van geaccrediteerde nascholing en intervisie, om te voorkomen dat iemand drie jaar niets doet en in één jaar alle PE punten haalt. Het gaat immers om Permanente Educatie.

Extra activiteit:

Naast minimaal 2 dagdelen = 8 uur geaccrediteerde nascholing en minimaal 4 uur intervisie per jaar (versie 0.8) en 8 uur per jaar in nieuwe regeling: versie 1.11 volgt de gecertificeerde vertrouwenspersoon minimaal 2 uur éxtra activiteit per jaar.
De extra activiteit geldt niet als vervanger van geaccrediteerde opleiding. Omgekeerd kan wel een EXTRA dagdeel geaccrediteerde nascholing gelden als extra activiteit.

De extra activiteit kan in principe alles zijn, als maar aangetoond kan worden dat het relevant is voor de functie van vertrouwenspersoon.
Voorbeelden:

  • onderzoek in een organisatie (bijv. enquëte)
  • organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst
  • opzetten van een meld- en signaleringssysteem
  • lesgeven
  • publiceren
  • volgen van een niet-geaccrediteerde opleiding
  • intervisie bij een niet-aangemelde intervisiegroep

Het vereiste aantal uren per jaar staat in de certificatieregeling, evenals de toegestane spreiding. Je kunt ze vinden via deze link.