Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON, hierna te noemen: leverancier, en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering of coaching in de ruimste zin des woords, hierna te noemen cursus.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door leverancier.
1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder annuleren: Het beëindigen van de opdracht voor een cursus of verplaatsen van het startmoment van de cursus.
1.4 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte van de leverancier.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een geoffreerde cursus (in-company) heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2 Annulering door de opdrachtgever van de geoffreerde opdracht kan tot zes weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden. Tussen de 6 en 4 weken voor aanvang van de cursus is opdrachtgever verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden.
3.3 Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste cursusdag van een geoffreerde opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
3.4 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de geoffreerde cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
3.5 Bij open inschrijving via onze website geldt een afwijkende annuleringsregeling: Bij verhindering kan de inschrijver zich door een collega vertrouwenspersoon laten vervangen voor het totaal van de cursus. Indien dit niet lukt, gelden de volgende annuleringskosten:
- 6 tot 4 weken voorafgaand aan de training: 25% van het opleidingsbedrag
- 4 tot 3 weken voorafgaand aan de training: 50% van het opleidingsbedrag
- 3 weken of minder voorafgaand aan de training: 100% van het opleidingsbedrag

3.6 Bij open inschrijving via onze website geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van inschrijving waarbinnen de inschrijving kosteloos geannuleerd kan worden. De bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt.

3.7 Bij open inschrijving via onze website geldt, dat een cursist op eigen verzoek niet kosteloos kan doorschuiven naar een (zelfde of andere) cursus die op andere data wordt gehouden. In dit geval geldt de annuleringsregeling via artikel 3.5.

Artikel 4 Annulering door de leverancier
Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan leverancier betaalde bedrag. Tijdens de training heeft de leverancier of trainer het recht om een deelnemer verdere deelname aan de training te ontraden en indien in de ogen van leverancier/ trainer nodig, te ontzeggen. De opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van de niet gevolgde trainingsdagen.

Artikel 5 Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan leverancier wordt medegedeeld. Deze bepaling laat onverlet het recht van leverancier op grond van artikel 4.

Artikel 6 Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 Betaling
7.1 Leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk tien dagen na facturering op de door leverancier aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
Leverancier heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9 Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op de door leverancier uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook
worden vermenigvuldigd.
9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van leverancier, berust uitsluitend bij leverancier.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Leverancier spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden
van de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.
10.2 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade.
10.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4 Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.