Certificering

Wij behoren tot de eerste drie opleidingsbureaus waar de basisopleiding in 2012 geaccrediteerd is.

Bekijk onze accreditaties

.


Info over zowel onze eindtoets van de basisopleiding als het landelijk LVV examen

Beoordeling en eindtoets basisopleiding vertrouwenspersoon:
Onze beoordeling bestaat uit afronding van alle onderdelen van de opleiding en het schrijven van een reflectieverslag. Daarna doe je onze eindtoets. Deze bestaat uit meerkeuzevragen. Je doet de toets digitaal binnen een week na de laatste opleidingsdag. Na het behalen van de eindtoets ontvang je digitaal ons certificaat van de geaccrediteerde basisopleiding LVV vertrouwenspersoon.

Landelijk LVV examen
Dit bij ons behaalde certificaat geldt voor de LVV als een bewijs van deelname, waarmee je je kunt inschrijven voor het landelijk examen.
Wanneer je slaagt voor zowel het kennisexamen als het assessment met acteur, ontvang je het basisdiploma LVV-vertrouwenspersoon. Hiermee kun je je inschrijven als LVV-register-vertrouwenspersoon.
Kosten van het landelijk examen zijn € 675,- Dit bedrag valt niet onder de kosten van de inschrijving voor de basisopleiding. Het landelijk examen is geheel buiten ons om.
Aan het landelijk examen kun je vrijwillig deelnemen, maar het is geen wettelijke verplichting.

Gratis training voorbereiding op het examen
Wanneer je het landelijk examen doet, dan wil je natuurlijk slagen. Onze basisopleiding rust je gedegen toe voor dit examen. Om je kans van slagen te optimaliseren, bieden we jou als deelnemer een gratis training 'voorbereiding op het examen' via e-learning.
Alle toetstermen van het examen komen hierin aan bod.
Wij zijn de enige opleider die dit faciliteert.
Ook voor degenen die niet het landelijk examen doen is deze e-learning waardevol om te volgen.

Let op!

Je kunt je inschrijven voor het landelijk examen, maar plan je inschrijving minimaal 3 weken na de laatste cursusdag van de basisopleiding.

De afronding van het reflectieverslag en van onze kennistoets en de check vanuit onze administratie of aan alles is voldaan, kost tijd. Deelnemers ontvangen uiterlijk 3 weken na de laatste cursusdag 'ons certificaat', dat geldt als verplicht deelnamebewijs voor het landelijk examen.


Lees meer over het examen:

Ga naar kenniscentrumvertrouwenspersonen.nl

LVV: Veel gestelde vragen landelijk examen

LVV: certificeren van vertrouwenspersoon

.

Per 1 januari 2024 is het mogelijk zich via de SKV-website aan te melden voor het landelijk examen. Nadat het schriftelijk examen (dat uit meerkeuzevragen bestaat) is behaald kan men voor het mondeling examen opgaan. Dit is een rollenspel waarbij het 1e opvanggesprek wordt gevoerd. Hierbij is een assessor en een acteur betrokken.

Waarom een landelijk examen?
De LVV wil met het invoeren van een landelijk examen de professionaliteit van de registervertrouwenspersoon vergroten en het niveau van de uitstroom van de cursisten die een basisopleiding hebben gedaan homogener krijgen. Registratie is voor vertrouwenspersonen echter niet wettelijk verplicht.


Waarom registreren als LVV register-vertrouwenspersoon:

De registratie als LVV register-vertrouwenspersoon geeft meerwaarde, niet alleen voor de vertrouwenspersoon zelf, maar ook voor de cliënt en de werkgever.

De meerwaarde voor de werkgever:

 • geen discussie over de vakbekwaamheid van de interne vertrouwenspersoon
 • externe controle op de Permanente Educatie van de vertrouwenspersoon
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget
 • minder verzuim en verloop van personeel door ongewenste gedragsvormen

De meerwaarde voor de vertrouwenspersoon:

 • geen discussie over jouw vakbekwaamheid als vertrouwenspersoon met werkgever en cliënten
 • De eisen voor Permanente Educatie geven richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen geven je meer inzicht in eigen functioneren en handvatten voor complexe of weinig voorkomende situaties
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget vereenvoudigen de discussie met de werkgever om deze faciliteiten te realiseren
 • Meer mogelijkheden om niet alleen curatief maar ook preventief te werk te gaan als vertrouwenspersoon

De meerwaarde voor de cliënt:

 • controle van de vakbekwaamheid van de vertrouwenspersoon door een onafhankelijke instelling
 • vertrouwenspersoon die ook op de hoogte is van vergelijkbare situaties in andere organisaties
 • vertrouwenspersoon die beschikt over de juiste faciliteiten
 • prettig en veilig werkklimaat dankzij structurele preventie door vertrouwenspersoon

Registreren als LVV register-vertrouwenspersoon


De LVV heeft de eisen voor zowel certificering als het behoud van certificering beschreven op haar website: www.lvvv.nl/certificering
Hier vind je ook het geactualiseerde document met de beroepseisen.

Registratie is voor vertrouwenspersonen niet wettelijk verplicht.


Toetsing

De certificering als vertrouwenspersoon vraagt om toetsing van uw kwaliteiten en competenties voor de functie van vertrouwenspersoon.
Wij integreren de 'toetsing' deels op natuurlijke wijze in de opleiding.

Tijdens de opleiding toetsen we kennis, vaardigheden en professionele basishouding:

 • Kennis wordt getoetst in de eindtoets met meerkeuze vragen
 • Vaardigheden kunnen worden getoetst in het voeren van een opvanggesprek of vervolggesprek en korte presentatie
 • Basishouding wordt doorlopend getoetst in de interactieve opzet van de training, korte spelintermezzo's en het schrijven van een reflectieverslag.
 • Zelfreflectie is een doorlopend onderdeel van de vier dagen.
  In het kader van de eindtoets schrijf je een reflectieverslag.

  Er geldt een 100 % aanwezigheidseis wanneer de training live op locatie wordt verzorgd.
  Wanneer we door omstandigheden (corona) moeten overschakelen naar de online versie van de basisopleiding geldt dat alle modules 100 % moeten worden gevolgd.

Her-certificering via nascholing en intervisie

Het behoud van certificering vraagt om het onderhouden van uw vakmanschap als vertrouwenspersoon. Je kunt bij ons terecht voor geaccrediteerde nascholingen en wij begeleiden desgewenst intervisie en reiken tevens andere mogelijkheden aan voor intervisie.

Her-certificering als vertrouwenspersoon na vier jaar. Zie wederom de website van de LVV

Reflectieverslag

Reflectie wordt opgenomen in onze eindtoets met het schrijven van een reflectieverslag van minimaal anderhalf A4. Voor het schrijven ontvang je tijdens de opleiding een reflectieopdracht met een aantal vragen. De opleiding past m.b.t. de beoordeling de kwalificatie onvoldoende/ voldoende toe.

Doorlopende beoordeling van de deelnemers

Op de trainingsdagen heeft de trainer oog voor de ontwikkeling van de deelnemer op onderstaande aspecten:

 • Kennis
 • Vaardigheden
 • Basishouding
 • de drie basiscompetenties en de hieronder genoemde competenties
 • Gespreksvaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Inlevingsvermogen
 • Betrokkenheid
 • Integriteit
 • Analytisch vermogen
 • Organisatie bewustzijn
 • Initiatief
 • Zelfvertrouwen
 • Samenwerken
 • Visie en overtuigingskracht

i

De basiscompetenties

De eindtermen vormen onderdeel van de toetsing door de vakbekwame trainer.

 • Juridische aspecten worden getoetst in de eindtoets na de training.
 • Gespreksvaardigheden worden getoetst tijdens het onderdeel gespreksvoering/ en het oefenen van (opvang- en vervolg-) gesprekken. Er wordt feedback gegeven en we werken met een checklist werkende elementen opvanggesprek
 • Gespreksvoering wordt beoordeeld op het effectief kunnen toepassen van een aantal van onderstaande aspecten: informatie geven in kop van het gesprek, ruimte voor verhaal èn emotie, open vragen, doorvragen, samenvatten, empathisch luisteren, gevoelsreflectie, doorvragen op emotie, tempo volgen, (h)erkennen handhavingsstrategie en niet te snel naar oplossing of melder (on-)gevraagd adviseren.
 • De taak van voorlichten en informeren wordt getoetst met een korte presentatie.

Huiswerkopdrachten

 • Het lezen van het beleid ongewenste omgangsvormen en het beleid integriteit van de eigen organisatie en ons voorbeeldbeleid
 • Het volgen van e-learning en de daarin opgenomen opdrachten
 • Het oefenen van je taak om collega's te informeren en voor te lichten: vertellen over je werkwijze in de functie van vertrouwenspersoon en waarvoor mensen bij je terecht kunnen
 • Het schrijven van een reflectieverslag
 • Het doornemen van de map en of e-learning, hand-outs, documenten en artikelen

Deelnemers moeten voor het behalen van ons certificaat op alle onderdelen met 'voldoende' worden beoordeeld.

Herkansing en tweede beoordeling

De deelnemer heeft de mogelijkheid bij beoordeling 'onvoldoende' 1 x de hele training of onderdelen van de training te herkansen, hetzij door een extra opdracht, hetzij door het volgen van opnieuw de volledige elearning van de training. De mogelijkheid van een tweede objectieve beoordelaar wordt geboden.

Wanneer een deelnemer het niet eens is met een beoordeling, dan kan de deelnemer om een tweede beoordelaar verzoeken. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.