Certificering

In 3 dagen het certificaat behalen kan dat? Ja

Wij behoren tot de eerste drie opleidingsbureaus die geaccrediteerd zijn voor het opleiden tot gecertificeerd vertrouwenspersoon vanuit de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Bekijk onze accreditaties

Wanneer u met goed gevolg de driedaagse basisopleiding ongewenste omgangsvormen heeft afgelegd of de vierdaagse combi opleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit, ontvangt u van ons een officieel door het Kiwa en de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) erkend certificaat Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen. U kunt zich dan bij de LVV laten registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Zie www.lvvv.nl/certificering

De LVV zet zich al jaren in voor de professionalisering van het vak van vertrouwenspersoon. De LVV ontwikkelde een keurmerk voor de opleidingsinstituten van vertrouwenspersonen. Er zijn stevige eisen gesteld aan het trainingsbureau, de inhoudelijke expertise en de functie van vertrouwenspersoon, tevens aan de deskundigheid en didactische kwaliteiten van de trainers en aan de toetsing van de deelnemers. Op 5 april 2012 kreeg VAN OSS & PARTNERS het Keurmerk Certificaat uitgereikt.

Wilt u meer weten over de eisen van nascholing en hercertificeren? Klik dan hier door.

Wilt u weten welke basisopleiding en welke bij- en nascholing (BNS) voor vertrouwenspersonen door LVV is geaccrediteerd en of deze geldig is voor (her)certificering, dan kunt u het gepubliceerde Kiwa overzicht raadplegen. Op dit overzicht staan alle geaccrediteerde basisopleidingen en cursussen voor bij- en nascholing vermeld.

Waarom certificeren:

Het LVV persoonscertificaat geeft meerwaarde, niet alleen voor de vertrouwenspersoon zelf, maar ook voor de cliënt en de werkgever.

De meerwaarde voor de werkgever:

 • geen discussie over de vakbekwaamheid van de interne vertrouwenspersoon
 • externe controle op de Permanente Educatie van de vertrouwenspersoon
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget
 • minder verzuim en verloop van personeel door ongewenste gedragsvormen

De meerwaarde voor de vertrouwenspersoon:

 • geen discussie over jouw vakbekwaamheid als vertrouwenspersoon met werkgever en cliënten
 • De eisen voor Permanente Educatie geven richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen geven je meer inzicht in eigen functioneren en handvatten voor complexe of weinig voorkomende situaties
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget vereenvoudigen de discussie met de werkgever om deze faciliteiten te realiseren
 • Meer mogelijkheden om niet alleen curatief maar ook preventief te werk te gaan als vertrouwenspersoon

De meerwaarde voor de cliënt:

 • controle van de vakbekwaamheid van de vertrouwenspersoon door een onafhankelijke instelling
 • vertrouwenspersoon die ook op de hoogte is van vergelijkbare situaties in andere organisaties
 • vertrouwenspersoon die beschikt over de juiste faciliteiten
 • prettig en veilig werkklimaat dankzij structurele preventie door vertrouwenspersoon

Registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon

Wanneer u bij ons het certificaat vertrouwenspersoon heeft behaald, dan kunt u zich vervolgens zelf bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) laten registreren als 'gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen'. (Voor vertrouwenspersoon integriteit bestaat in Nederland nog geen certificering).
De LVV heeft de eisen voor zowel certificering als het behoud van certificering beschreven op haar website: www.lvvv.nl/certificering
De aanvraag van de registratie tot gecertificeerd vertrouwenspersoon wordt verzorgd door het CRP.
Alle informatie met betrekking tot certificering kunt u nalezen op de speciale pagina's van CRP.
Klik op onderstaande links voor meer informatie (website CRP):

De beroepseisen
De eisen waaraan u moet voldoen om gecertificeerd te worden staan in de certificatieregeling. Hierin staat ook beschreven hoe u de certificatie kunt aanvragen. Versie 1.5 de standaardregeling voor iedereen die nieuw gecertificeerd wil worden (periode van her-certificeren 4 jaar) is te downloaden via deze link.

Toetsing

De certificering als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen vraagt om toetsing van uw kwaliteiten en competenties voor de rol van vertrouwenspersoon.
De unieke opzet van werken met maximaal 12 deelnemers maakt het mogelijk om 'toetsing' op natuurlijke, veilige wijze in de cursus te integreren.

Tijdens de opleiding toetsen we kennis, vaardigheden en professionele basishouding:

 • Kennis wordt o.a. getoetst in de eindtoets met een meerkeuze vragenlijst
 • Vaardigheden worden getoetst in het voeren van een opvanggesprek/ vervolggesprek met acteur(s)
 • Basishouding wordt doorlopend getoetst in de interactieve opzet van de training, korte spelintermezzo's en als het schrijven van een reflectieverslag.
 • Zelfreflectie is een doorlopend onderdeel van de drie dagen d.m.v. de werkwijze van de trainer(s). Tevens is er de verplichting een reflectieverslag te schrijven.

Her-certificering via nascholing en intervisie

Het behoud van certificering vraagt om het onderhouden van uw vakmanschap als vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersonen kunnen bij ons terecht voor geaccrediteerde nascholingen en wij begeleiden desgewenst intervisie en reiken tevens andere mogelijkheden aan voor het vormgeven aan intervisie.

Her-certificering wordt verzorgd door het CRP. Hieronder vindt u de verschillende versies van de (her-)certificatieregeling, kies de juiste versie. Zie ook onze webpagina Eisen Nascholing LVV

 • versie 1.11: de standaardregeling voor iedereen die nieuw gecertificeerd wil worden (periode van hercertificeren 4 jaar).
 • versie 1.15: uitzondering op 1.1 voor zeer ervaren vertrouwenspersonen (kwalificatie via casusbeschrijvingen)

Lees hier meer gedetailleerde informatie over de eisen bij nascholing.

Reflectie verslag

Reflectie wordt opgenomen in de eindtoets met het schrijven van een reflectieverslag. Voor het schrijven ontvangt u tijdens de opleiding een reflectieopdracht met een aantal vragen onder andere: Wat zijn je sterke kanten als vertrouwenspersoon qua competenties, vaardigheden, houding en kennis? Wat zijn persoonlijk aandachtpunten, verbeterpunten? De opleiding past m.b.t. de beoordeling de kwalificatie onvoldoende/ voldoende toe.

Doorlopende beoordeling van de deelnemers

Op de trainingsdagen heeft de trainer oog voor de ontwikkeling op onderstaande aspecten per individuele deelnemer:

 • Kennis
 • Vaardigheden
 • Basishouding
 • de drie basiscompetenties en de hieronder genoemde competenties
 • Gespreksvaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Inlevingsvermogen
 • Betrokkenheid
 • Integriteit
 • Analytisch vermogen
 • Organisatie bewustzijn
 • Initiatief
 • Zelfvertrouwen
 • Samenwerken
 • Visie en overtuigingskracht

i

De basiscompetenties

De eindtermen vormen onderdeel van de toetsing, alle onderdelen van de training en minimaal drie basiscompetenties worden per onderdeel getoetst door een vakbekwame beoordeelaar.

 • Klachtrecht wordt getoetst na de behandeling van dit onderwerp, door het invullen van een toets. De toets wordt beoordeeld door de trainer.
 • Gespreksvaardigheden worden beoordeeld tijdens het onderdeel gespreksvoering/ het oefenen van (opvang- en vervolg-) gesprekken. Er wordt feedback gegeven.
 • Gespreksvoering wordt beoordeeld op het effectief kunnen toepassen van een aantal van onderstaande aspecten: informatie geven in kop van het gesprek, ruimte voor verhaal èn emotie, open vragen, doorvragen, samenvatten, empathisch luisteren, gevoelsreflectie, doorvragen op emotie, tempo volgen, ontschuldigen, positief etiketteren, (h)erkennen handhavingsstrategie, niet te snel naar oplossing, (on-)gevraagd adviseren.
 • De taak van voorlichten en informeren wordt getoetst met een presentatie.

Huiswerkopdrachten

 • Het lezen van het beleid ongewenste omgangsvormen van de eigen organisatie
 • Het tussentijds observeren van de omgangsvormen op de eigen werkplek
 • Het oefenen van je proactieve rol om collega's te informeren en voor te lichten: vertel minimaal een collega over de cursus, je functie van vertrouwenspersoon en/ of wat ongewenste omgangsvormen inhoudt
 • Het schrijven van een reflectieverslag
 • Het doornemen van de map: hand-outs, bijlagen, artikelen

Deelnemers moeten voor de certificering 100 procent aanwezig zijn en op alle onderdelen met 'voldoende' worden beoordeeld.

Herkansing en tweede beoordeling

De deelnemer heeft de mogelijkheid bij beoordeling 'onvoldoende' 1 x de hele, of onderdelen van de training te herkansen, hetzij door een extra opdracht, hetzij door het volgen van opnieuw de training. De mogelijkheid van een tweede objectieve beoordelaar wordt geboden.

Wanneer een deelnemer het niet eens is met een beoordeling kan de deelnemer om een tweede beoordelaar verzoeken. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.