Certificering

In 4 dagen het certificaat behalen kan dat? Ja

Wij behoren tot de eerste drie opleidingsbureaus die in 2012 geaccrediteerd zijn voor het opleiden tot gecertificeerd vertrouwenspersoon vanuit de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Bekijk onze accreditaties

Wanneer je met goed gevolg de vierdaagse basisopleiding hebt afgerond ontvangt je van ons een officieel door het Kiwa en de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) erkend certificaat basisopleiding Vertrouwenspersoon. U kunt zich dan laten registreren als gecertificeerd LVV vertrouwenspersoon. Zie www.lvvv.nl/certificering

De LVV zet zich al jaren in voor de professionalisering van het vak van vertrouwenspersoon. De LVV ontwikkelde een keurmerk voor de opleidingsinstituten van vertrouwenspersonen. Er zijn stevige eisen gesteld aan het trainingsbureau, de inhoudelijke expertise en de functie van vertrouwenspersoon en tevens aan de deskundigheid en didactische kwaliteiten van de trainers en aan de toetsing van de deelnemers. Op 5 april 2012 kreeg VAN OSS & PARTNERS het Keurmerk Certificaat uitgereikt.

Waarom certificeren:

Het LVV certificaat vertrouwenspersoon geeft meerwaarde, niet alleen voor de vertrouwenspersoon zelf, maar ook voor de cliënt en de werkgever.

De meerwaarde voor de werkgever:

 • geen discussie over de vakbekwaamheid van de interne vertrouwenspersoon
 • externe controle op de Permanente Educatie van de vertrouwenspersoon
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget
 • minder verzuim en verloop van personeel door ongewenste gedragsvormen

De meerwaarde voor de vertrouwenspersoon:

 • geen discussie over jouw vakbekwaamheid als vertrouwenspersoon met werkgever en cliënten
 • De eisen voor Permanente Educatie geven richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen geven je meer inzicht in eigen functioneren en handvatten voor complexe of weinig voorkomende situaties
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget vereenvoudigen de discussie met de werkgever om deze faciliteiten te realiseren
 • Meer mogelijkheden om niet alleen curatief maar ook preventief te werk te gaan als vertrouwenspersoon

De meerwaarde voor de cliënt:

 • controle van de vakbekwaamheid van de vertrouwenspersoon door een onafhankelijke instelling
 • vertrouwenspersoon die ook op de hoogte is van vergelijkbare situaties in andere organisaties
 • vertrouwenspersoon die beschikt over de juiste faciliteiten
 • prettig en veilig werkklimaat dankzij structurele preventie door vertrouwenspersoon

Registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon

Wanneer je bij ons het certificaat vertrouwenspersoon hebt behaald, dan kun je je vervolgens zelf laten registreren als 'gecertificeerd vertrouwenspersoon'.

De LVV heeft de eisen voor zowel certificering als het behoud van certificering beschreven op haar website: www.lvvv.nl/certificering
Hier vind je ook het geactualiseerde document met de beroepseisen.


Toetsing

De certificering als vertrouwenspersoon vraagt om toetsing van uw kwaliteiten en competenties voor de functie van vertrouwenspersoon.
Wij integreren de 'toetsing' deels op natuurlijke wijze in de opleiding.

Tijdens de opleiding toetsen we kennis, vaardigheden en professionele basishouding:

 • Kennis wordt getoetst in de eindtoets met meerkeuze vragen
 • Vaardigheden kunnen worden getoetst in het voeren van een opvanggesprek of vervolggesprek en korte presentatie
 • Basishouding wordt doorlopend getoetst in de interactieve opzet van de training, korte spelintermezzo's en het schrijven van een reflectieverslag.
 • Zelfreflectie is een doorlopend onderdeel van de vier dagen.
  In het kader van de eindtoets schrijf je een reflectieverslag.

  Er geldt een 100 % aanwezigheidseis wanneer de training live op locatie wordt verzorgd.
  Wanneer we door omstandigheden (corona) moeten overschakelen naar de online versie van de basisopleiding geldt dat alle modules 100 % moeten worden gevolgd.

Her-certificering via nascholing en intervisie

Het behoud van certificering vraagt om het onderhouden van uw vakmanschap als vertrouwenspersoon. Je kunt bij ons terecht voor geaccrediteerde nascholingen en wij begeleiden desgewenst intervisie en reiken tevens andere mogelijkheden aan voor intervisie.

Her-certificering als vertrouwenspersoon na vier jaar. Zie wederom de website van de LVV

Reflectieverslag

Reflectie wordt opgenomen in de eindtoets met het schrijven van een reflectieverslag van minimaal anderhalf A4. Voor het schrijven ontvang je tijdens de opleiding een reflectieopdracht met een aantal vragen. De opleiding past m.b.t. de beoordeling de kwalificatie onvoldoende/ voldoende toe.

Doorlopende beoordeling van de deelnemers

Op de trainingsdagen heeft de trainer oog voor de ontwikkeling van de deelnemer op onderstaande aspecten:

 • Kennis
 • Vaardigheden
 • Basishouding
 • de drie basiscompetenties en de hieronder genoemde competenties
 • Gespreksvaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Inlevingsvermogen
 • Betrokkenheid
 • Integriteit
 • Analytisch vermogen
 • Organisatie bewustzijn
 • Initiatief
 • Zelfvertrouwen
 • Samenwerken
 • Visie en overtuigingskracht

i

De basiscompetenties

De eindtermen vormen onderdeel van de toetsing door de vakbekwame trainer.

 • Juridische aspecten worden getoetst in de eindtoets na de training.
 • Gespreksvaardigheden worden getoetst tijdens het onderdeel gespreksvoering/ en het oefenen van (opvang- en vervolg-) gesprekken. Er wordt feedback gegeven en we werken met een checklist werkende elementen opvanggesprek
 • Gespreksvoering wordt beoordeeld op het effectief kunnen toepassen van een aantal van onderstaande aspecten: informatie geven in kop van het gesprek, ruimte voor verhaal èn emotie, open vragen, doorvragen, samenvatten, empathisch luisteren, gevoelsreflectie, doorvragen op emotie, tempo volgen, (h)erkennen handhavingsstrategie en niet te snel naar oplossing of melder (on-)gevraagd adviseren.
 • De taak van voorlichten en informeren wordt getoetst met een korte presentatie.

Huiswerkopdrachten

 • Het lezen van het beleid ongewenste omgangsvormen en het beleid integriteit van de eigen organisatie en ons voorbeeldbeleid
 • Het volgen van e-learning en de daarin opgenomen opdrachten
 • Het oefenen van je taak om collega's te informeren en voor te lichten: vertellen over je werkwijze in de functie van vertrouwenspersoon en waarvoor mensen bij je terecht kunnen
 • Het schrijven van een reflectieverslag
 • Het doornemen van de map en of e-learning, hand-outs, documenten en artikelen

Deelnemers moeten voor de certificering op alle onderdelen met 'voldoende' worden beoordeeld.

Herkansing en tweede beoordeling

De deelnemer heeft de mogelijkheid bij beoordeling 'onvoldoende' 1 x de hele training of onderdelen van de training te herkansen, hetzij door een extra opdracht, hetzij door het volgen van opnieuw de volledige elearning van de training. De mogelijkheid van een tweede objectieve beoordelaar wordt geboden.

Wanneer een deelnemer het niet eens is met een beoordeling, dan kan de deelnemer om een tweede beoordelaar verzoeken. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.