Beleid

Voorbeeldbeleid ongewenste omgangsvormen en het voorbeeldbeleid integriteit, gratis voor onze klanten

Het schrijven van beleid is niet de taak van een vertrouwenspersoon, maar een vertrouwenspersoon is voor zijn functioneren wel afhankelijk van goed beleid. Vertrouwenspersonen komen regelmatig in de klem als het beleid onvolledig is. Vaak zie ik dat er in beleid naast de Arbowet met name de rol van de vertrouwenspersoon en de interne klachtenprocedure is uitgewerkt. Dat is mooi, maar absoluut niet voldoende.
In goed beleid moeten in mijn ogen de taken verantwoordelijkheden en mogelijkheden van alle betrokken partijen worden uitgewerkt.

Allereerst denk ik dan aan het management en de leidinggevenden, maar ook de rol van HRM, de ondernemingsraad en ook de rol van iedere medewerker. Ik zie al te vaak dat veel zaken in het beleid van organisaties niet goed geregeld zijn. Voor mij is dit een belangrijke reden om voor de door ons opgeleide vertrouwenspersonen, een 'alomvattend' voorbeeld van beleid te schrijven dat aangereikt kan worden aan de organisatie. Zij kunnen dit aanleveren aan de eigen organisatie om op maat te maken.

Als je bij ons een opleiding of nascholing hebt gevolgd, dan is het beleid ongewenste omgangsvormen en het voorbeeldbeleid integriteit op te vragen. Stuur hiertoe een email verzoek aan info@ trainingvanoss.nl

Voorbeeld van het VOORWOORD:

Voor u ligt het Beleid ongewenste omgangsvormen

In dit document is het beleid op het terrein van gewenste omgangsvormen voor onze organisatie beschreven. U vindt hier vermeld wat de rol, taken en verantwoordelijkheden zijn van de leidinggevende, de vertrouwenspersoon, de OR, HRM en de klachtencommissie. De mogelijkheden en procedures die wij als organisatie bieden voor het realiseren van een veilige organisatie staan in dit beleid omschreven.

De kracht van onze organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Het is belangrijk dat alle medewerkers in onze organisatie kunnen werken in een veilige werkomgeving. Dit is de verantwoordelijkheid van het management, alle leidinggevenden en alle medewerkers.

Voor het realiseren van een veilig productief werkklimaat zijn gewenste omgangsvormen, respectvolle communicatie en goed leiderschap essentieel.

Gewenste omgangsvormen zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons professioneel handelen. Iedereen in onze organisatie heeft recht op een veilige werkplek.

De Arbowet verplicht ons tot het voorkomen dan wel beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder ongewenste omgangsvormen vallen. Naast de wettelijke verplichting hecht ik persoonlijk ook veel belang aan het realiseren van gewenste omgangsvormen. Het leidt tot welzijn, goed imago, verhoogde arbeidsproductiviteit, motivatie, loyaliteit en effectieve samenwerking en het voorkomt stress, beschadiging van medewerkers, conflictescalatie, ziekteverzuim en verloop.

Ons beleid is onder meer gericht op veiligheid te creëren om elkaar persoonlijk aan te spreken op ongewenste omgangsvormen. In die gevallen dat deze veiligheid om welke reden dan ook onvoldoende aanwezig is, kan dit worden besproken met de leidinggevende of de vertrouwenspersoon. Tevens biedt onze organisatie dan verschillende mogelijkheden om te komen tot herstel van de veilige werkplek.

Het beleid geeft de leidinggevenden het kader en de mogelijkheden om effectief invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden op dit gebied.

Dit beleid is niet vrijblijvend. Een veilige werkplek vraagt een doorlopende actieve inzet van iedereen. Ik hoop dat dit beleid ieder van ons inspireert om bij te dragen aan een veilige organisatie voor iedere medewerker.

Ik vind het belangrijk, het moet en het loont.

<naam directeur van de organisatie>

Met dank aan VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON voor het meeschrijven aan dit beleid.