Ombudsfunctionaris

'Hier moet een oplossing komen, zo gaat het niet langer'

Overal waar mensen samenwerken ontstaan fricties of kwesties. Deze situaties worden vaak gemeld bij de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen of Integriteit, die hier maar in beperkte mate iets mee kan en zich al snel op het terrein begeeft dat is voorbehouden aan een Ombudsman/ vrouw Personeel. Hierna te noemen de Ombudsfunctionaris.

Daar waar de Vertrouwenspersoon naast de melder staat heeft de Ombudsfunctionaris een andere positie, namelijk het onafhankelijk en onpartijdig ondersteunen van medewerkers bij het oplossen van klachten en grieven. Rechtvaardigheid, behoorlijkheid en integriteit zijn belangrijke aspecten.

Voor medewerkers is het van belang raad te kunnen vragen over rechtspositionele kwesties zoals beoordelingen, ontslagproblemen, re-integratie na ziekte, werkomstandigheden en samenwerkingsproblemen.
De Ombudsfunctionaris heeft hiertoe bevoegdheden en mandaten, zoals toegang tot en inzage van dossiers, het voeren van gesprekken met verschillende disciplines, enzovoorts. Een en ander wordt uiteraard vooraf met de melder besproken en gebeurt uitsluitend met toestemming van de melder. De Ombudsfunctionaris is er -mede- voor de melder, maar is niet partijdig en staat niet principieel naast de melder.

Steeds meer worden organisaties zich bewust van de toegevoegde waarde van een Ombudsfunctionaris. Er is immers sprake van korte lijnen en een informele weg. Hiermee worden tijd en kosten bespaard en het voorkomt doorgaans veel schade voor alle partijen.
Mocht er toch een juridisch conflict ontstaan, dan trekt de Ombudsfunctionaris zich terug uit het traject.

Taken van de ombudsfunctionaris:

De Ombudsfunctionaris zet zich in om een gezond en professioneel werkklimaat te bevorderen waarbij rechtvaardigheid, behoorlijkheid en integriteit belangrijke aspecten zijn.
Dit doet hij/zij door: