Conflictcoaching

Een goede omgang en samenwerking tussen collega's of binnen teams is voor de resultaten en het werkplezier van wezenlijk belang. Gezien de verschillen tussen mensen is het echter onvermijdelijk dat zich onderling spanningen kunnen voordoen. Ongewenste omgangsvormen kunnen daar deel van gaan uitmaken. Regelmatig worden spanningen en conflicten niet of eenzijdig aangepakt, waardoor de situatie geleidelijk verergert.
In het geval van (dreigende) normvervaging binnen een team of afdeling, waarbij het slachtoffer min of meer een willekeurig persoon is, is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om de grenzen te bewaken en de norm te stellen.
Een andere opstelling is vereist bij conflicten. Een negatieve ontwikkeling in de omgang vindt dan plaats naar aanleiding van een conflict, ruzie of een verschil van mening. Ook dan kan er sprake zijn van ongewenst gedrag, en met name ten opzichte van degene die het onderspit heeft gedolven. In tegenstelling tot normvervaging is hier niet zozeer sprake van een willekeurig slachtoffer maar een duidelijk probleem dat moet worden opgelost en persoonsgebonden is. In dergelijke gevallen heeft de leidinggevende uiteraard ook een belangrijke verantwoordelijkheid, maar kent zijn rol ook de nodige beperkingen. Het is dan raadzaam om een conflictcoach in te schakelen om het verbeteringsproces te begeleiden. Hieronder worden de beide vormen van conflictcoaching, duo-coaching en teamcoaching, beknopt toegelicht.De vertrouwenspersoon kan deze mogelijkheden bespreken vanuit de escalatieladder.

Duo-coaching

Iedereen kan weleens last hebben van het gedrag van een collega. Voor sommigen is het echter een dagelijkse zorg, die hun plezier en effectiviteit in het werk sterk beïnvloedt. Dat is zeker het geval als er sprake is van vormen van ongewenst gedrag. Ook de onmacht die wordt ervaren om verandering in de situatie te bewerkstelligen speelt een belangrijke rol.

De impact van dergelijke spanningen kan geleidelijk en bijna ongemerkt groeien. Spanningen en ziekteverzuim zijn nauw met elkaar verbonden. Het is dan ook van groot belang, zowel voor de betrokken personen als voor de organisatie, om de situatie bespreekbaar te maken. Bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium.

Bij duo-coaching zoeken de twee betrokken personen onder deskundige begeleiding zelf naar een oplossing van hun onderlinge probleem of conflict. Er is sprake van een duidelijke en positieve intentie vooraf: beide betrokken personen hebben de wens om de relatie op de korte en lange termijn te verbeteren. Vergeleken met mediation is duo-coaching een vorm die enerzijds diepgaander is, aangezien van de betrokken personen wordt gevraagd in zichzelf en elkaar te investeren. Aan de andere kant is het een lichtere vorm: minder formeel en ook bruikbaar in een vroeg stadium van spanningen in een samenwerkingsrelatie. Dus ook als er nog geen sprake is van ongewenst gedrag. Wanneer duurzaamheid van de relatie belangrijk is, bij voorbeeld omdat de betrokkenen nog moeten samenwerken, heeft duo-coaching de voorkeur. Overigens zijn er ook situaties die zich lenen voor een combinatie van beide vormen.

Teamcoaching

Vergelijkbaar met het bovenstaande kan zich ook binnen een team of afdeling een negatieve ontwikkeling voordoen naar aanleiding van een conflict, ruzie of verschillen van mening. Dat kan zowel tussen groepen van personen binnen het team zijn of tussen één persoon en een groep. En ook hier kan deze ontwikkeling gepaard gaan met of leiden tot vormen van ongewenst gedrag. Gezien ieders aandeel in de ontstane patronen, inclusief die van de leidinggevende, is begeleiding door een externe deskundige aan te bevelen.

Resultaten (voor beide vormen):

Voor meer informatie neem contact op met:

Daan Limburg (bekijk profiel)

info@daanlimburg.nl

GSM: 06-51173501