Disclaimer

VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Alle informatie, diensten en producten worden aangeboden in een staat waarin ze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON.

Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON is verkregen.