Privacyverklaring

VAN OSS & PARTNERS B.V.
KvK nummer: 744.48.617
Ophoviuslaan 94
5212 AR Den Bosch


In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2021.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON
Ophoviuslaan 94
5212 AR Den Bosch
info@trainingvanoss.nl
073 - 612 74 73

VAN OSS & PARTNERS verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

VAN OSS & PARTNERS verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doeleinden

VAN OSS & PARTNERS verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat VAN OSS & PARTNERS hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer VAN OSS & PARTNERS aan een wettelijke verplichting moet voldoen. VAN OSS & PARTNERS zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

VAN OSS & PARTNERS zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat VAN OSS & PARTNERS zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Daarnaast bewaren wij gegevens vanwege de accreditatie van de opleidingen en het hiermee samenhangende verstrekken van certificaten. Ook hiervoor gelden wettelijke vereisten.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft VAN OSS & PARTNERS passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Eventueel ernstig datalek

In het geval dat een ernstig datalek aan ons wordt gemeld door betrouwbare bronnen, of dat onze organisatie zelf een ernstig datalek ontdekt, zal direct de Authoriteit Persoonsgegevens worden ingelicht. Hierbij geldt de definitie van de Authoriteit Persoonsgegevens van 'ernstig datalek', te vinden op de site van de Authoriteit Persoonsgegevens. Eventueel zal dit datalek ook worden gemeld bij de betrokkenen echter alleen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht door de Authoriteit Persoonsgegevens. Verder conformeren wij ons aan de Nederlandse wetgeving hieromtrent.

Uw rechten

U heeft het recht om VAN OSS & PARTNERS een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u VAN OSS & PARTNERS verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON
Ophoviuslaan 94
5212 AR Den Bosch
info@trainingvanoss.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door VAN OSS & PARTNERS laat dit dan aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

VAN OSS & PARTNERS kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.