Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en algemene zaken
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON, hierna te noemen: leverancier, en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering of coaching in de ruimste zin des woords, hierna te noemen cursus.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door leverancier.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder annuleren: Het beëindigen van de opdracht voor een cursus of verplaatsen van het startmoment van de cursus.

1.4 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

1.5 Onze offertes voor in-company trainingen zijn standaard een half jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte van de leverancier.

Artikel 3 Inschrijving, annulering, verplaatsing of wijziging door de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een geoffreerde cursus (in-company) heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per e-mail of brief.

3.2 Annulering door de opdrachtgever van de geoffreerde opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden. Tussen de 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus is opdrachtgever verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden.

3.3 Bij annulering korter dan 4 weken voor de eerste cursusdag van een geoffreerde opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

3.4 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de geoffreerde cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

3.5 Bij open inschrijving via onze website geldt een afwijkende annuleringsregeling: Bij verhindering kan de inschrijver zich door een collega vertrouwenspersoon laten vervangen voor het totaal van de cursus. Indien dit niet lukt, gelden de volgende annuleringskosten:
- 6 tot 4 weken voorafgaand aan de training: 25% van het opleidingsbedrag
- 4 tot 3 weken voorafgaand aan de training: 50% van het opleidingsbedrag
- 3 weken of minder voorafgaand aan de training: 100% van het opleidingsbedrag

3.6 Bij open inschrijving via onze website geldt, dat een cursist op eigen verzoek niet kosteloos kan doorschuiven naar een (zelfde of andere) cursus die op andere data wordt gehouden. In dit geval geldt de annuleringsregeling via artikel 3.5.

3.7 Bij open inschrijving via onze website voor opleidingen waarvoor tevens online versies of hybride versies of E-learning versies bestaan, behoudt VAN OSS & PARTNERS zich het recht voor om, indien RIVM verscherpte richtlijnen geeft waardoor er in beperkte mate of geheel niet meer live getraind mag worden, de training om te zetten van live naar hybride of naar online/ E-learning (bij evt. lockdown). De training wordt zodoende altijd vervolgd volgens de op dat moment geldende RIVM richtlijnen en er vindt geen restitutie van de cursuskosten plaats. Het lesprogramma is hierop ingericht. Bij nascholingen die live worden uitgevoerd hanteren wij altijd de op dat moment geldende wettelijke regels en RIVM richtlijnen op onze trainingslocaties.

3.8 Bij volledige E-learning trainingen geldt, dat na betaling van de factuur de deelnemer voor bepaalde tijd (maximaal 6 weken na einddatum) toegang krijgt tot de gevraagde E-learning modules van de betreffende training. Hierna is geen toegang tot de E-learning modules meer mogelijk. Er is na de betaling van de factuur geen restitutie van het opleidingsbedrag meer mogelijk.

3.9 Bij open inschrijving via onze website geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van inschrijving waarbinnen de inschrijving kosteloos geannuleerd kan worden. De bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen binnen 6 weken vanaf het inschrijfmoment plaatsvindt.

Artikel 4 Annulering door de leverancier (VAN OSS & PARTNERS BV)
4.1 Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan leverancier betaalde bedrag.

4.2 Tijdens de training heeft de leverancier of trainer het recht om een deelnemer verdere deelname aan de training te ontraden en indien in de ogen van leverancier/ trainer nodig, te ontzeggen, danwel een training vooreindig te stoppen. De opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van de niet gevolgde trainingsdagen/ trainingsuren. De opdrachtnemer heeft echter geen recht op terugbetaling, indien trainingsdagen zijn doorlopen. Dit geldt voor zowel het volgen van live trainingsdagen als online trainingsdagen.

4.3 In geval van restitutie hanteert Van Oss & Partners een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 5 Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan leverancier wordt medegedeeld. Deze bepaling laat onverlet het recht van leverancier op grond van artikel 4.

Artikel 6 Toelating deelnemers, materiaal en certificaten
6.1 Deelnemers aan de geaccrediteerde basisopleidingen en nascholingen moeten voldoen aan de door de LVV opgestelde toelatingscriteria voor geaccrediteerde opleidingen vertrouwenspersoon.

6.2 Deelnemers aan de geaccrediteerde basisopleidingen en nascholingen van VAN OSS & PARTNERS mogen het materiaal, zoals door VAN OSS & PARTNERS ter beschikking gesteld (hetzij online, hetzij via e-mail, hetzij via hard copy materiaal, of via alle andere vormen hier verder niet benoemd), alleen gebruiken voor het uitvoeren van de eigen functie van (intern of extern) vertrouwenspersoon. Deelnemers mogen dit materiaal nimmer inzetten voor het uitvoeren van door henzelf gefaciliteerde trainingen (noch door de deelnemer zelf, noch door de organisatie waarvoor de deelnemer werkt, noch voor (toekomstige) opdrachtgevers van de deelnemer). Op al het materiaal van VAN OSS & PARTNERS rust copyright.

6.3 Deelnemers kan ten allen tijde de toegang tot trainingen worden geweigerd, zowel voorafgaand aan de training of tijdens een training. Ook kan na het beëindigen van een training eenzijdig door VAN OSS & PARNTERS worden besloten geen certificaat uit te reiken indien niet aan de eisen wordt voldaan of indien er een redelijjk vermoeden is van oneigenlijk gebruik van het cursusmateriaal.

Artikel 7 Prijzen
7.1 De prijzen voor open inschrijf trainingen (zowel live, hybride, online of E-learning trainingen) staan vermeld op onze website en zijn bindend.

7.2 De prijzen voor in company trainingen worden middels een offerte aan de klant uitgebracht. Na ondertekening van de offerte zijn deze prijzen bindend.

Artikel 8 Betaling
8.1 Leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk tien dagen na facturering op de door leverancier aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

8.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

8.4 Met betrekking tot betalingen van open inschrijvingen en in company trainingen, is de bedrijfsinformatie zoals verstrekt op deze website en op de verstuurde factuur afdoende. Indien extra informatie aan de klant moet worden verstrekt (zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het KvK register), zullen hiervoor extra administratiekosten van €50,- in rekening worden gebracht.

8.5 Indien de klant gebruik maakt van een E-factureringsportaal, dient dit vooraf (dus voordat een opdracht wordt verstrekt, of een inschijving via ons inschrijfsysteem wordt gedaan) met VAN OSS & PARTNERS te worden afgestemd. Indien het E-facturingsportaal van de klant niet het standaard portaal is waar VAN OSS & PARTNERS mee werkt, worden hiervoor per opdracht of per inschrijving extra kosten in rekening gebracht.

8.6 Bankgegevens betreffende IBAN staan vermeld op de facturen die VAN OSS & PARTNERS verstuurt. Bankdetailgegevens zullen niet worden verstrekt.

8.7 Volledige online trainingen worden voorafgaand aan de startdatum gefactureerd en dienen te zijn voldaan voordat met de training kan worden gestart.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
Leverancier heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 10 Auteursrecht
10.1 Het auteursrecht op de door leverancier uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook
worden vermenigvuldigd.

10.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van leverancier, berust uitsluitend bij leverancier.

10.3 Op al onze e-learnings rust copyright. Het eigendomsrecht van alle inhoud, de vormgeving, de afbeeldingen en video's, de vragen en didactische opbouw ligt bij VAN OSS & PARNTERS B.V. Dit betekent dat na de aankoop (of afkoop voor 5 jaar) van een e-learning bij VAN OSS & PARTNERS B.V., de vragen in een e-learning, het beeldmateriaal en de naslagwerken die in een e-learning worden aangeboden en het model van een e-learning niet door de aankopende partij mogen worden overgenomen, gekopieerd of op andere wijze mogen worden gebruikt om hiermee zelf documenten, websites, e-learnings of welke andere vorm van communicatie dan ook, te maken zonder voorafgaande overeenstemming met VAN OSS & PARTNERS B.V.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Leverancier spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden
van de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.

11.2 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade.

11.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.


Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Artikel 13 geheimhouding

Met alle informatie die ons ter ore komt gaan wij als bureau en dus ook onze trainers en acteurs vertrouwelijk om. Zie ook de privacyverklaring op onze website.

Toetsingscriteria voor toekenning LVV keurmerk

Download hier de toetsingscriteria