Klachten

Klachten kunnen schriftelijk (per post, mail of fax) worden ingediend bij:

VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON
t.a.v. Marcel van Oss
Ophoviuslaan 94
5212 AR Den Bosch
Mail: info@trainingvanoss.nl
Fax: 073 - 612 74 83

VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON bevestigt binnen vijf werkdagen de ontvangst van de klacht aan de indiener.

VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON streeft ernaar de klacht binnen een termijn van twee weken op te lossen. In geval van een klacht is binnen VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON een persoon verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van zaken: de directeur Marcel van Oss.

Wanneer de klacht naar mening van de indiener niet naar tevredenheid wordt opgelost, heeft hij/zij de mogelijkheid naar de klachtencommissie van VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON te gaan. Deze onafhankelijke commissie is in 2011 opgericht en bestaat uit

De klachtencommissie is te bereiken via telefoonnummer 06-81 21 41 36 (Carlien Geelkerken) of mail: De heer Paul de Boer pdboer@hetnet.nl

De klachtencommissie bevestigd binnen 4 weken de ontvangst van de klacht en of de klacht ontvankelijk is. Binnen 8 weken na ontvangst van de klacht doet de klachtencommissie uitspraak. Als er meer tijd nodig is om onderzoek te doen dan wordt de klager hiervan binnen deze periode van 8 weken op de hoogte gesteld. het uitstel wordt dan toegelicht. Daarnaast wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De periode kan maximaal met 8 weken worden verlengd. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend, eventuele consequenties zullen door VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON zo snel mogelijk worden afgehandeld. Eeen klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Een ingediende klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld door zowel Van Oss & Partners | Training Coaching als de klachtencommissie.

Bij ontvangst van een klacht zal VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON deze schriftelijk registreren. De klacht alsmede de wijze van afhandeling ervan wordt voor een periode van vijf jaar bewaard.

Voor vragen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via 073- 612 7473 of via info@trainingvanoss.nl