Maak gebruik van de Ombudsfuncionaris

Er ligt een dossier van honderdvijftig bladzijden op tafel. Twee jaar lang heeft hij bijgehouden hoe ze hem hebben gepest. Twee jaar geleden heeft hij een klacht ingediend bij de Klachtencommissie. De klacht werd gegrond verklaard. De daders, waaronder ook zijn leidinggevende, zijn berispt. Vervolgens moest de klager weer verder werken op deze afdeling met de berispte daders.

'Jij zal er achter komen dat je niet zomaar een klacht in kan dienen' werd er door enkele collega's al voorspellend gezegd. Het verhaal van de melder kwam er op neer dat hij zich de afgelopen twee jaar onveilig heeft gevoeld op de afdeling. Hij ervoer een slinkse, onderhuidse, moeilijk grijpbare vorm van pesten. Het gedrag dat de melder als pesten ervoer was inderdaad vaak erg subtiel. Dat gold nog sterker voor de talloze mails en uitgewerkte voorbeelden in het document van honderdvijftig bladzijdes.' Hij glimlacht raar naar mij, hij kuchte net toen ik het woord nam.' Melder wil dat dingen anders gaan op de afdeling, maar krijgt van leidinggevende een afwijzing op zijn voorstel. Plotseling komt er ook nog een onvoldoende beoordeling uit de lucht vallen. Melder is er ziek van en zit nu thuis. Hij had al voor zijn gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn document ook naar de Directie gestuurd. De melder hoopt in de vertrouwenspersoon een medestander te vinden in de strijd tegen de Directie. Zij dienen immers zorg te dragen voor een veilige werkplek en al zeker na die gegronde klacht en de berisping!' Moet ik opnieuw een klacht indienen?'

Gelukkig gaat de vertrouwenspersoon niet over een nacht ijs en neemt onder meer de tijd om mij te raadplegen.

Het blijkt dat de Directie de vertrouwenspersoon ook om advies heeft gevraagd. Zij lieten over de melder zelfs het woord paranoia vallen, ze beginnen de man lastig te vinden en... Wat kan ik de Directie adviseren? De vertrouwenspersoon is al betrokken bij de zaak dus dan verwijs je de Directie door om voor de adviserende rol een beroep te doen op een collega-vertrouwenspersoon.

Deze collega-vertrouwenspersoon hoort dat de Directie overweegt om een jurist uit te laten zoeken of ze deze man kunnen ontslaan, want hij wordt nu wel heel lastig: eerst die klacht twee jaar geleden, nu weer dit document van honderdvijftig pagina's hij heeft nu ook een onvoldoende beoordeling. De vertrouwenspersoon vindt onmiddellijk dat de Directie zo'n ontslag niet kan maken, maar slikt het eigen oordeel even in en stelt zich op als sparring-partner en stelt vooral veel vragen. Dat blijkt in zo'n situatie nog een hele kunst. Het is niet voor niets dat wij daar in onze nascholing opbouwen samenwerkingsrelatie leidinggevenden en de kunst van het adviseren uitgebreid aandacht aan besteden.

Na vragen en doorvragen van de vertrouwenspersoon komt 'een win-win situatie voor alle partijen' als een belangrijk criterium bij de Directie naar boven drijven. Bij het informeren van de Directie over de verschillende keuzemogelijkheden van de escalatieladder brengt de vertrouwenspersoon ook de inzet van een ombudsfunctionaris naar voren.

Het blijkt achteraf een gouden zet. Intern was die niet aanwezig maar wanneer dat nodig is, kan een ombudsdfunctionaris via Van Oss & Partners worden gefaciliteerd. Het is een waardevolle extra mogelijkheid in het pallet van keuzemogelijkheden. Daar waar de Vertrouwenspersoon naast de melder staat, heeft de Ombudsfunctionaris een andere positie, namelijk het onafhankelijk en onpartijdig ondersteunen van medewerkers bij het oplossen van klachten en grieven. Rechtvaardigheid, behoorlijkheid en integriteit zijn belangrijke aspecten. Voor medewerkers is het van belang raad te kunnen vragen over rechtspositionele kwesties zoals beoordelingen, ontslagproblemen, re-integratie na ziekte, werkomstandigheden en samenwerkingsproblemen.

De Ombudsfunctionaris heeft hiertoe bevoegdheden en mandaten, zoals toegang tot en inzage van dossiers, het voeren van gesprekken met verschillende disciplines, enzovoorts. Een en ander wordt uiteraard vooraf met de melder besproken en gebeurt uitsluitend met toestemming van de melder. De Ombudsfunctionaris is er voor de klagende partij maar staat niet per definitie achter de klagende partij. Steeds meer worden organisaties zich bewust van de toegevoegde waarde van een Ombudsfunctionaris. Lees meer

Hartelijke groet,

Marcel van Oss
Directeur/ trainer
VAN OSS & PARTNERS

www.opleidingvertrouwenspersoon.nl